กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 12
(ก) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี
(ข) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา
(ค) จังหวัดทหารบกสระแก้ว"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) (6) และ (8) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) มณฑลทหารบกที่ 12 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี มีเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
(ข) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มีเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ค) จังหวัดทหารบกสระแก้ว มีเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
"(6) มณฑลทหารบกที่ 22 มีเขตพื้นที่ตลอดจนเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกอุบล มีเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ
(ข) จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด มีเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร
"(8) มณฑลทหารบกที่ 24 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกอุดร มีเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
(ข) จังหวัดทหารบกนครพนม มีเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
(ค) จังหวัดทหารบกสกลนคร มีเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิจิตร สุขมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดหนองบัวลำภูขึ้น ทำให้เขตพื้นที่จังหวัดทหารบกและมณฑลทหารบกต้องเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกและมณฑลทหารบก ให้สอดคล้องกับเขตจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ประกอบกับสมควรจัดตั้งและกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกสระแก้วเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 34 ก หน้า 4 วันที่ 11 สิงหาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update