กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาท
ค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร ในอัตราไม่เกินวันละเจ็ดร้อยบาท
ข้อ 2 ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงมความจำเป็นเพิ่มอีกได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทสำหรับการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยของลูกจ้างที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) บาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วน และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
(2) บาดเจ็บรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
(3) บาดเจ็บรุนแรงของที่ศรีษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีษะ
(4) บาดเจ็บรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
(5) ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยากซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม
(6) ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละสามสิบของร่างกาย
(7) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง
ค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร ในอัตราไม่เกินวันละเจ็ดร้อยบาท
ข้อ 3 ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกัน ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้
(1) ค่าบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาท
(2) ค่าใช่จ่ายทางหัตถการทางการแพทย์และพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา ค่าชันสูตรต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล ไม่เกินสี่หมื่นบาท
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร ไม่เกินสองหมื่นหนึ่งพันบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) ประสงค์ บูรณ์พงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่วันเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ลูกจ้างการได้รับการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเกี่ยวข้องกับการทำงานตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 18 ก หน้า 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update