กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกแบบ คร.5 ท้าย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้แบบ คร. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำร้องขอจดทะเบียนการหย่า (คร. 5) ท้าย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครอบ พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) เพื่อให้ใช้ได้ ทั้งในการจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมและการหย่าโดยคำพิพากษา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 112 ตอนที่ 48 ก หน้า 6 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2538)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update