กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 และ มาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เงินตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิดราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาดลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี กระทรวงพานิชย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บดี จุณณานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท สองชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี กระทรวงพานิชย์ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 32 ก หน้า 20 วันที่ 19 สิงหาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update