กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) อำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเหรียญกษาปณ์ราคาห้าสิบสตางค์เสียใหม่ด้วยวิธีการจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์ทองเหลือง มีลวดลายสวยงามและข้อมีความบอกราคาที่สามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะทำให้สะดวกแก่ การใช้สอย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update