กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความ ใน มาตรา 5 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคาโลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาดลวดลายลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 100 ปี แห่ง วันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) อำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำราคาเก้าพันบาท เหรียญกษาปณ์เงินราคาหกร้อยบาท และเหรียญกษาปณ์ ทองคำขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาห้าบาท ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึก 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 187 หน้า 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update