กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ของ ข้อ 1 (3) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522
"(ง) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรุสิ่งของ ให้บรรทุกได้ไม่เกิน 4.00 เมตร จากพื้นทาง"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้รถบรรทุกได้ไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทางเป็นเหตุให้รถบรรทุกซึ่งบรรทุก สำหรับบรรจุสิ่งของที่มีความสูง 3.80 เมตร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 112 หน้า 7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update