กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติ เงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484 และ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เหรียญกษาปณ์เงินชนิดราคาหนึ่งบาทให้เป็นเงินตราที่จะพึงชำระหนี้ได้ ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2501
:: (ลงชื่อ) ส. วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เห็นสมควรให้เหรียญกษาปณ์เงินชนิดราคา 1 บาท เป็นเงินตราที่จะพึงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยไม่จำกัดจำนวน
(ร.จ. เล่ม 75 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 11 หน้า 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2501)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update