กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดตั้งสำนักงานอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งสำนักงานอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดำเนินกิจการงานในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอาคารสงเคราะห์ กรรมการสองนายหรือเลขานุการซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการสองนาย มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันสำนักงานได้
ข้อ 2 ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกหนึ่งนายร่วมกันลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของสำนักงานอาคารสงเคราะห์ได้ ถ้าประธานกรรมการไม่สามาถลงนามได้ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายไว้เป็นผู้ลงนามแทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ม. พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 66 หน้า 1829 วันที่ 13 ตุลาคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update