กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ เงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 ลงวันที่ 20 พฤษฎาคม 2485
ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ เงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 คือ
ก. หัวหน้ากอง กรมสรรพากร สำหรับทั่วราชอาณาจักร
ข. หัวหน้าแผนก และประจำแผนก กองข้าว สำหรับในเขตต์จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
ค. ข้าหลวงตรวจการสรรพากร ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5 ผู้ช่วยข้าหลวงตรวจการสรรพากร ผู้ตรวจการสรรพากร และประจำแผนกสรรพากรภาค สำหรับในเขตต์สรรพากรภาคนั้นๆ
ง. สรรพากรจังหวัด และผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด สำหรับในเขตต์จังหวัดนั้นๆ
จ. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สมุห์บัญชีอำเภอ และผู้ช่วยสมุห์บัญชีอำเภอ สำหรับในเขตต์อำเภอนั้นๆ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) เล้ง ศรีสมวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 30 หน้า 374 วันที่ 29 พฤษภาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update