กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกิน หนึ่งแสนบาท เครื่องละ 500 บาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียว และคราวเดียวกัน ไม่เกิน 10,000 บาท
(ข) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกิน ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกิน หนึ่งแสนบาท เครื่องละ 250 บาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียว และคราวเดียวกัน ไม่เกิน 10,000 บาท
(ค) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ห้าหมื่นบาท เครื่องละ 50 บาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียว และคราวเดียวกัน ไม่เกิน 10,000 บาท
(ง) กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เครื่องจักรหลายเครื่องและมีมูลค่าต่างกันในโรงงานเดียว และในคราวเดียวกัน ให้คิดค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ที่มีมูลค่าสูงกว่าก่อนตามลำดับ และรวมค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่เกิน 10,000 บาท
(2) ค่าออกใบแทนหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ฉบับละ 50 บาท
(3) ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับ หรือ ทำไว้ที่เครื่องจักร เครื่องหมายละ 100 บาท
หรือถ้าประทับ หรือทำไว้หลายเครื่องในโรงงานเดียวและคราวเดียวกัน ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) ค่าจดทะเบียนใหม่ตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 12 ครั้งละ 250 บาท
(5) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือ ขายฝากเครื่องจักร พันละ 1 ของจำนวนเงินที่จำนอง หรือขายฝาก แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
(6) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนแล้ว อย่างอื่น นอกจากจำนอง หรือขายฝาก ครั้งละ 100 บาท
(7) ค่าคำขอหรือแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฉบับละ 2 บาท
(8) ค่าตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียน เก็บรักษาไว้ ครั้งละ 20 บาท
(9) ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วย คำรับรองว่าถูกต้อง หน้าละ 5 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ให้สูงขึ้น โดย พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย สมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเดิมเสียใหม่ให้สอดคล้อง กับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update