กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ข้อ 2 ให้เครื่องจักรตามบัญชี 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้สำหรับใช้ในกิจการอุตสาหกรรมตามบัญชี 2 เป็นเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้แม้จะเป็นเครื่องจักรที่ยังมิได้ติดตั้งหรือติดตั้งแล้วแต่ยังมิได้ใช้งาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชี 1 เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรที่ใช้ในกรรมวิธีโดยตรงของกิจการอุตสาหกรรม
(ข) เครื่องจักรดังต่อไปนี้
(1) เครื่องจักรจ่ายพลังงานซึ่งไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า
(2) เครื่องจักรจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า
(3) เครื่องจักรนำพา หรือยกระดับของแข็ง หรือของอื่นที่เป็นกลุ่มก้อน
(4) เครื่องจักรชั่ง หรือผสมส่วนของแข็งหรือของเหลว
(5) เครื่องจักรขับดัน หรือยกระดับของเหลว
(6) เครื่องจักรขับดันก๊าซ
(7) เครื่องจักรทำความเย็น ปรับอากาศ หรือปรับสภาวะก๊าซ
(8) เครื่องจักรหล่อหลอมหรือแปรรูปโลหะ
(9) เครื่องจักรแยกฝุ่นละออง เศษของแข็งจากก๊าซ
(10) เครื่องจักรแยกของแข็งจากของเหลว
(11) เครื่องจักรผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
(12) เครื่องจักรผสม นวด หรือคลุกเคล้าของแข็ง ของเหลวที่มีความหนืดสูง หรือสารละเอียด ชื้นและเหนียว
(13) เครื่องจักรย่อยหรือบดของแข็ง
(14) เครื่องจักรแยกหรือคัดขนาดของแข็งหรือของเหลว
(15) เครื่องจักรทำสารละลายให้เข้มข้นโดยการระเหย
(16) เครื่องจักรทำสารละลายร้อนให้ตกผลึก
(17) เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์ให้แห้ง
(18) เครื่องจักรกลั่นหรือกลั่นลำดับส่วน (Fractionating) จากของแข็งหรือของเหลวผสม
(19) เครื่องจักรทำสูญญากาศ
(20) เครื่องจักร ต้ม เคี่ยว นึ่ง อบ หรือเผาของแข็งหรือของเหลว
(21) เครื่องจักรถ่ายเทความร้อน (Heat Exchangers) ระหว่างของไหล (Fluids) โดยผ่านผนังที่บรรจุ

บัญชี 2 กิจการอุตสาหกรรม
(1) อุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ การชำแหละ หรือการถนอมเนื้อสัตว์
 
  (2) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
(3) อุตสาหกรรมการถนอมผลไม้หรือผักโดยการบรรจุหรืออัดในภาชนะ
(4) อุตสาหกรรมการถนอมหรือการปรุงแต่งอาหารประเภทสัตว์น้ำหรือ อาหารทะเล
(5) อุตสาหกรรมน้ำมันพืชหรือไขสัตว์
(6) อุตสาหกรรมการขัด การสี การโม่หรือการป่นเมล็ดหรือหัวพืช
(7) อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปจากแป้ง
(8) อุตสาหกรรมน้ำตาล
(9) อุตสาหกรรมลูกกวาด ทอฟฟี่ ช็อกโกแลตแท่งหรือขนมอื่น ทำนองเดียวกัน
(10) อุตสาหกรรมน้ำแข็ง
(11) อุตสาหกรรมอาหารอื่นสำหรับคน
(12) อุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตว์
(13) อุตสาหกรรมการผลิตสุราหรือเบียร์
(14) อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(15) อุตสาหกรรมยาสูบ
(16) อุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใย การปั่นด้าย การทอ หรือ การแต่งสำเร็จซึ่งผ้า
(17) อุตสาหกรรมสิ่งถัก
(18) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม
(19) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสิ่งทอ ที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่ม
(20) อุตสาหกรรมสิ่งทออื่น
(21) อุตสาหกรรมพรม
(22) อุตสาหกรรมเชือก
(23) อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
(24) อุตสาหกรรมกล่อง ถุง หรือหีบที่ทำด้วยกระดาษ
(25) อุตสาหกรรมสิ่งของอื่นที่ทำด้วยเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
(26) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
(27) อุตสาหกรรมปุ๋ย
(28) อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง
(29) อุตสาหกรรมยางเรซินสังเคราะห์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ นอกจากเส้นใยแก้ว
(30) อุตสาหกรรมสีทา สีน้ำมันชักเงาแลคเคอร์ หรือทินเน่อร์
(31) อุตสาหกรรมยา
(32) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สบู่ หรือสิ่งชำระล้าง
(33) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีอื่น
(34) อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(35) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือถ่านหิน
(36) อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ในขั้นพื้นฐาน
(37) อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในขั้นพื้นฐาน
(38) อุตสาหกรรมของมีคม เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทำด้วยโลหะ
(39) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคาร ที่ทำด้วยโลหะทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่
(40) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะที่เป็นโครงสร้าง
(41) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้าง เครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์
(42) อุตสาหกรรมเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันที่เป็นต้นกำลัง
(43) อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
(44) อุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับงานโลหะหรืองานไม้
(45) อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
(46) อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
(47) อุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง
(48) อุตสาหกรรมเครื่องรับหรือส่งวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์สื่อสารหรือเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
(49) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน
(50) อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์หรือวัสดุไฟฟ้าอื่น
(51) อุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับสำนักงาน
(52) อุตสาหกรรมเครื่องมือวิชาชีพหรือเครื่องทดลอง หรือเครื่องอุปกรณ์ เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการควบคุมทางวิทยาศาสตร์
(53) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใช้ในการถ่ายภาพ การฉายหรือการขยายภาพ
(54) อุตสาหกรรมนาฬิกา
(55) อุตสาหกรรมการต่อเรือ การซ่อมเรือ หรือการแปรสภาพเรือ
(56) อุตสาหกรรมรถยนตร์
(57) อุตสาหกรรมจักรยานยนตร์หรือรถจักรยาน
(58) อุตสาหกรรมยานพาหนะที่ใช้ราง
(59) อุตสาหกรรมอากาศยาน
(60) อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น
(61) อุตสาหกรรมการฟอกหรือการแต่งสำเร็จซึ่งหนังสัตว์
(62) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
(63) อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายที่ทำจากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
(64) อุตสาหกรรมยางนอกหรือยางในของยานพาหนะ
(65) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง
(66) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
(67) อุตสาหกรรมเลื่อยไม้หรือการไสไม้ หรือการประดิษฐ์วัสดุก่อสร้างที่ทำด้วยไม้
(68) อุตสาหกรรมกล่อง หีบ ถัง หรือภาชนะอื่น ที่ทำด้วยไม้ ไม้ไผ่ หรือหวาย
(69) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งภายในอาคาร ที่ทำด้วยไม้ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่
(70) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้อื่น
(71) อุตสาหกรรมการพิมพ์
(72) อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
(73) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่
(74) อุตสาหกรรมแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(75) อุตสาหกรรมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(76) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะอื่น
(77) อุตสาหกรรมเพชรหรือพลอย หรือเครื่องเงิน ทอง ทองคำขาว หรือนาก
(78) อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
(79) อุตสาหกรรมเครื่องกีฬา
(80) อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
(81) อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายก๊าซโดยใช้ระบบท่อส่ง
(82) อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
(83) อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ หรือน้ำร้อนโดยใช้ระบบท่อส่ง
(84) อุตสาหกรรมการบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตสินค้า
(85) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการโรงแรม หรือสถานที่พักแรม
(86) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสวนสนุก
(87) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานพยาบาล
(88) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการศูนย์เอกซเรย์
(89) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการสถานบริหารร่างกาย
(90) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการด้านการศึกษาและการกีฬา
(91) อุตสาหกรรมการบันทึก ล้าง อัด หรือขยายภาพ หรือการบันทึกเสียง
(92) อุตสาหกรรมการอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาพืช หรือเมล็ดพืช หรือการกะเทาะเมล็ดพืชและเปลือกเมล็ดพืช
(93) อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูก
(94) อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ หรือถลุงแร่
(95) อุตสาหกรรมการปรับคุณภาพของเสีย
(96) อุตสาหกรรมการซักรีด ซักฟอก รีด อัดหรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่มพรม หรือขนสัตว์
(97) อุตสาหกรรมการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อม ไว้ในลำดับกิจการอุตสาหกรรมใด
(98) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(99) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการการบริการของนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ได้กำหนดให้เครื่องจักรตามบัญชี 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังกล่าว ที่ใช้อยู่ในกิจการอุตสาหกรรมตามบัญชี 2 เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ ทำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเครื่องจักรดังกล่าวมา เพื่อจำหน่ายและผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีเครื่องจักรดังกล่าวแต่อยู่ระหว่างรอการติดตั้ง กำลังติดตั้ง หรือติดตั้ง แล้วแต่ยังมิได้ใช้งาน ไม่สามารถนำเครื่องจักรนั้นไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถนำเครื่องจักรนั้นไป จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีเงินทุนสามารถดำเนินกิจการเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 28 หน้า 5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update