กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 มาตรา 8 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 วรรคสองแห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบ ร.8/1 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และให้ใช้แบบ ร.8/1 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ซึ่งให้นายทะเบียนปิดประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียน ก่อนที่นายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักรนั้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการจดทะเบียนโดยไม่จำเป็นเพราะผู้มีส่วนได้เสีย สามารถตรวจสอบการจดทะเบียนได้และถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็มีสิทธิร้องขอต่อศาล ให้เพิกถอนได้ สมควรยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเสีย เพื่อให้การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และโดยที่แบบแผ่นป้ายเครื่องหมายการจดทะเบียนตามแบบ ร.8/1 ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว มีขนาดไม่เหมาะสมในการใช้งานสมควรปรับปรุงขนาดแผ่นป้ายดังกล่าวให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เหมาะสมในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 28 หน้า 8 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update