กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13ตรี วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวแต่งเครื่องแบบปกติขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 13ตรี วรรคสามแห่ง พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 บัญญัติให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 28 หน้า 14 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update