กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาหรือกระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ที่สะพานปลา ให้ยื่นคำขอรับในอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลา ให้ใช้แนบ พ.ป. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
คำขอรับใบอนุญาตกระทรวงเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา ให้ใช้แนบ พ.ป. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแพปลา ให้ใช้แบบ พ.ป. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ที่สะพานปลา ให้ใช้ แบบ พ.ป. 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบอนุญาตตามความในข้อนี้ ให้สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามอัตราท้ายกฎกระทรวง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) พล ร.ท. หลวงสุนาวินวิวัฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update