กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ใน พ.ศ. 2525 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) สมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำราคาหกพันบาท สองชนิดเหรียญกษาปณ์เงินราคาหกร้อยบาท สองชนิด และเหรียญกษาปณ์นิเกิลราคาสิบบาทสองชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ใน พ.ศ. 2525 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 108 หน้า 36 วันที่ 6 สิงหาคม 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update