กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชกำหนด จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชกำหนด จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีซีเมนต์ซึ่ง ทำในพระราชอาณาเขตที่เก็บเพิ่มขึ้นตาม พระราชกำหนด จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ. 2524 ให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนี้
(1) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลและสุขาภิบาลทุกแห่งร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ โดยจัดสรรให้ตามอัตราส่วนแห่งยอดจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ โดยจัดสรรให้ตามอัตราส่วนแห่งยอดจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
จำนวนราษฎรตาม (1) และ (2) ให้ถือตามรายงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง หากมีเงินเหลือเท่าใดให้นำไปสมทบกับเงินที่จะจัดสรรในงวดถัดไป
ข้อ 2 การจัดสรรให้จัดดสรรปีละสองงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนตุลาคม
งวดที่สอง ภายในเดือนเมษายน
หากงวดใดมีความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรได้ตามกำหนด ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิจิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 5 แห่งพระราชกำหนด จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ. 2524 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขตตามพระราชกำหนดดังกล่าวที่เก็บเพิ่มขึ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 162 หน้า 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update