กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 4
(ก) จังหวัดทหารบกนครสวรรค์
(ข) จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) ส่วนราชการต่อไปนี้ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 7
(ก) จังหวัดทหารบกเชียงราย
(ข) จังหวัดทหารบกลำปาง
(ค) จังหวัดทหารอุตรดิตถ์
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) (4) และ (6) ของ ข้อ 6 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) มณฑลทหารบกที่ 3 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกขอนแก่น มีเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
(ข) จังหวัดทหารบกนครราชสีมา มีเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
(ค) จังหวัดทหารบกสุรินทร์ มีเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
"(4) มณฑลทหารบกที่ 4 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ มีเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี
(ข) จังหวัดทหารบกพิษณุโลก มีเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
(ค) จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ มีเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร
"(6) มณฑลทหารบกที่ 6 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด มีเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดยโสธร
(ข) จังหวัดทหารบกอุบล มีเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) มณฑลทหารบกที่ 7 มีเขตพื้นที่ตลอดเขตจังหวัดทหารบกที่ขึ้นอยู่
(ก) จังหวัดทหารบกเชียงราย มีเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
(ข) จังหวัดทหารบกลำปาง มีเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
(ค) จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มีเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (9) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(9) จังหวัดทหารบกอุดร มีเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 4 และมณฑลทหารบกที่ 7 เสียใหม่ ทั้งนี้เพราะได้มีการจัดตั้งทหารบกเพชรบูรณ์ขึ้นต่อมณฑลทหารบกที่ 4 และได้โอนจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์จาก มณฑลทหารบกที่ 4 ไปอยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของมณฑลทหารบกที่ 7 และสมควรกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกขอนแก่นในเขตมณฑลทหารบกที่ 3 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก และจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ในเขตมณฑลทหารบกที่ 4 จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด และจังหวัดทหารบกอุดรในเขตมณฑลทหารบกที่ 6 และจังหวัดทหารบกอุดรเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับสมควรกำหนดให้จังหวัดมุกดาหารที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ขึ้นอยู่กับจังหวัดทหารบกอุบล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ หน้า 10 วันที่ 14 กรกฎาคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update