กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทยใน พ.ศ. 2526 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) อำนวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำ เหรียญกษาปณ์เงินราคาหกร้อยบาทสองชนิด และเหรียญกษาปณ์นิเกิลราคาสิบบาทสองชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การไปรษณีย์โทรเลข 100 ปี ตราไปรษณีย์ยากรไทยใน พ.ศ. 2526 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ หน้า 15 วันที่ 14 กรกฎาคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update