กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย ใน พ.ศ. 2526 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) อำนวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำ เหรียญกษาปณ์ทองคำราคาหกพันบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์เงินราคาหกร้อยบาทสองชนิด และเหรียญกษาปณ์นิเกิลราคาสิบบาทสองชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย ใน พ.ศ. 2526 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 138 ฉบับพิเศษ หน้า 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update