กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 101 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2510

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ.2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิดราคาโลหะอัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาดอัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ตามท้ายบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาทสองชนิด เหรียญกษาปณ์ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาสิบบาทสองชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)เคลือบไส้ทองแดงราคาสองบาท หนึ่งชนิดออกใช้เพื่อ เป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update