กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 มาตรา 8 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
"ภายหลังที่ได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรแล้ว เจ้าของเครื่องจักรผู้ใดหรือผู้ได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดี ทางศาลหรือได้มาตามคำสั่งศาลประสงค์จะขอให้แบ่งแยกรายการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เฉพาะเครื่องจักรหมายเลขทะเบียนใดออกจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับเดิมให้ยื่นคำขอตามแบบ อ. 1/12 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวนหนึ่งฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในคำขอต่อนายทะเบียนที่ได้ออกหนังสือสำคัญนั้น
เมื่อนายทะเบียนผู้ได้รับคำขอตามวรรคสองได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน ตามคำขอเป็นการถูกต้องแล้วให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ฉบับใหม่ตามแบบ ร. 2/1 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 โดยยกรายการจดทะเบียน กรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามหมายเลขทะเบียนที่ยื่นคำขอจากหนังสือสำคัญแสดง การจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับเดิมมาบันทึกไว้ในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ฉบับใหม่ พร้อมทั้งให้ประทับตราสีแดงว่า "ฉบับแบ่งแยก" ไว้ บนด้านหน้าของหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับใหม่นั้นแก่ ผู้ยื่นคำขอหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด ที่เครื่องจักรนั้นตั้งอยู่หนึ่งฉบับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางหนึ่งฉบับ"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรหลายเครื่องในโรงงานเดียวกันและคราวเดียวกันนั้น นายทะเบียนจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรรวมไว้ในฉบับเดียว ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่เจ้าของเครื่องจักร ที่จะนำเครื่องจักรบางเครื่องในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรนั้นไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือจำนองกับสถาบันการเงินต่างแห่งกันหรือ เกิดปัญหาแก่ผู้ที่ได้เครื่องจักรมาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดี ทางศาลหรือได้มีตามคำสั่งศาล ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนการ ได้มาในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวสมควรกำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจออกหนังสือสำคัญแสดง การจดทะเบียนเครื่องจักรบางหมายเลขทะเบียนออกจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องจักรฉบับเดิมไประบุในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับใหม่ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update