กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 5 และ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปีแห่ง วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ตามบัญชีท้ายกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคาหกพันบาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาท สองชนิด เหรียณกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาสิบบาท สองชนิดและ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาสองบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาส 100 ปี แห่ง วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update