แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. ชดเชยค่าภาษีอากร 2. ช่างรังวัดเอกชน ชื่อบุคคล 3. ตรวจสอบการปฎิบัติภาษีอากร
4. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 5. ทนายความ ทางหลวง 6. ท่าอากาศยาน ที่ราชพัสดุ
7. ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ออมสิน 8. ธง ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ 9. น้ำบาดาล น้ำมันเชื้อเพลิง
1.ชดเชยค่าภาษีอากร ช่างรังวัดเอกชน ชื่อบุคคล ตรวจสอบการปฎิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร Top
1. ชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 ข้อมูล
2. ช่างรังวัดเอกชน ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 อ่าน
3. ช่างรังวัดเอกชน ฉ.5 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 อ่าน
4. ชื่อบุคคล ฉ.2 พ.ศ.2513 ออกตามความใน พรบ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 อ่าน
5. ชื่อบุคคล พ.ศ.2506 ออกตามความใน พรบ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 อ่าน
6. ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร และรายได้อื่นของรัฐออกตามความใน พรบ.ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายได้อื่นของรัฐ พ.ศ.2503 ข้อมูล
2.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ทนายความ ทางหลวง ท่าอากาศยาน ที่ราชพัสดุ Top
1. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาต จัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ.2548 อ่าน
2. ทนายความ ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ทนายความ พ.ศ.2528 ข้อมูล
3. ทางหลวง ฉ.4 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 อ่าน
4. ทางหลวง พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 อ่าน
5. ท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.12 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ข้อมูล
6. ที่ราชพัสดุ ฉ.10 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
7. ที่ราชพัสดุ ฉ.11 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
8. ที่ราชพัสดุ ฉ.12 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
9. ที่ราชพัสดุ ฉ.5 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
10. ที่ราชพัสดุ ฉ.6 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
11. ที่ราชพัสดุ ฉ.7 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
12. ที่ราชพัสดุ ฉ.4 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ข้อมูล
3.ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ออมสิน ธง ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ น้ำบาดาล น้ำมันเชื้อเพลิง Top
1. ธ.ออมสิน ฉ.37 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
2. ธ.ออมสิน ฉ.38 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
3. ธ.ออมสิน ฉ.42 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ธ.ออมสิน พ.ศ.2489 ข้อมูล
4. ธ.ออมสิน ฉ.45 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 ว่าด้วยการรับฝากเงิน ประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว [กำหนดลักษณะผู้ฝาก ระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์] ข้อมูล
5. ธ.อาคารสงเคราะห์ ฉ.4 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ธ.สงเคราะห์ พ.ศ.2496 ข้อมูล
6. ธ.อาคารสงเคราะห์ ฉ.7 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ธ.สงเคราะห์ พ.ศ.2496 อ่าน
7. ธง ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ธง พ.ศ.2522 ข้อมูล
8. ธง พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ธง พ.ศ.2522 ข้อมูล
9. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.10 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
10. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.11 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
11. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.12 พ.ศ.2544 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535.. ข้อมูล
12. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.2 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
13. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.3 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
14. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.4 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
15. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉ.5 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
16. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
17. น้ำบาดาล ฉ.4 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ข้อมูล
18. น้ำบาดาล ฉ.5 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ข้อมูล
19. น้ำบาดาล ฉ.6 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.น้ำบาดาล ข้อมูล
20. น้ำมันเชื้อเพลิงฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูล
21. น้ำมันเชื้อเพลิง ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ข้อมูล
22. น้ำมันเชื้อเพลิง ฉ.7 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ข้อมูล
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update