กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 (1) มาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 ธนาคารออมสินจะไม่เรียกเก็บค่าสมุดคู่บัญชีที่ออกให้ผู้ฝากครั้งแรก หรือที่ออกต่อให้เมื่อสมุดคู่บัญชีเล่มก่อนได้ใช้เต็ม แต่ในกรณีที่สมุดคู่บัญชีนั้นชำรุดหรือสูญหายให้ธนาคารออมสินเรียกเก็บค่าสมุดคู่บัญชีใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 17 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 17 การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกและเงินฝากประจำ ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 18 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 18 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสิน ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิก ข้อ 19 และ ข้อ 20 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อขอฝาก ถอน หรือลงรับดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด ให้ธนาคารออมสินหักค่ารักษาบัญชีจากเงินคงเหลือตามเงื่อนไข และอัตราที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
บัญชีใดหักค่ารักษาบัญชีจากเงินคงเหลือหมดแล้วให้ธนาคารออมสินปิดบัญชีนั้น"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเรียกเก็บค่าสมุดคู่บัญชีที่ชำรุดหรือสูญหายการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ตลอดจนการหักค่ารักษาบัญชีกรณีผู้ฝากไม่มาติดต่อขอฝาก ถอน หรือลงรับดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์ในปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานของธนาคารออมสินขาดความคล่องตัว และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารออมสินเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ธนาคารออมสินมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update