กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 และ มาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(5) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้
(1) สถาบันกฎหมายอาญา
(2) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ก) สำนักฝึกอบรม
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม
(3) สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม
(4) สำนักงานอำนวยการ
(ก) ฝ่ายงานอัยการสูงสุด
(ข) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(ค) กองกลาง
(ง) กองคลัง
(5) สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 - 3
(6) สำนักงานคดีแพ่ง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 - 9
(7) สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 - 4
(8) สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 - 2
(9) สำนักงานคดีภาษีอากร
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 - 4
(10) สำนักงานคดียาเสพติด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 - 7
(11) สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 - 6
(12) สำนักงานคดีแรงงาน
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 - 2
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา
(13) สำนักงานคดีแรงงานเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต
(14) สำนักงานคดีล้มละลาย
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 - 3
(15) สำนักงานคดีศาลแขวง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 - 8
(16) สำนักงานคดีศาลสูง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 - 3
(17) สำนักงานคดีศาลสูงเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต
(18) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 - 5
(19) สำนักงานคดีอาญา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 - 10
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน
(ง) สำนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี
(20) สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 - 6
(21) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 - 5
(22) สำนักงานคดีพิเศษ
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 - 5
(23) สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1 - 4
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(24) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 - 3
(25) สำนักงานต่างประเทศ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ
(26) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 - 4
(27) สำนักงานวิชาการ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
(28) สำนักงานคดีปกครอง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 - 5
(29) สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 - 2
(30) สำนักงานคดีปกครองสงขลา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา 1 - 2
(31) สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 - 2
(32) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 - 2
(33) สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1 - 2
(34) สำนักงานคดีปกครองระยอง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 - 2
(35) สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1 - 2
(36) สำนักงานอัยการเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต
(37) สำนักงานอัยการจังหวัด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(38) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(39) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
ให้ "ฝ่ายบริหารทั่วไป" "ฝ่ายงานอัยการสูงสุด" "ฝ่ายการเจ้าหน้าที่" "กองกลาง" "กองคลัง" "ฝ่ายกิจการทั่วไป" "ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์" มีข้าราชการธุรการของข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้อ 3 ส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สถาบันกฎหมายอาญา มีอำนาจหน้าที่
(ก) ศึกษา วิจัย พัฒนากฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(ข) เผยแพร่ผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการกฎหมายอาญาซึ่งอัยการสูงสุดแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการกำหนด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ มีอำนาจหน้าที่
(ก) พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) สำนักฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่
1) ดำเนินงานพัฒนาบุคคล งานจัดการฝึกอบรมและการประชุม และงานพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคล
2) รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่
1) จัดทำแผนทั้งปวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล งานจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรงานกำหนดหลักสูตรและจัดทำหลักสูตร และงานจัดทำเอกสารทางวิชาการ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล ของสำนักงานอัยการสูงสุดงานเสนอความเห็นเพื่อส่งข้าราชการหรือลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือรับบุคคลเข้ามาในสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล และงานประเมินผลโครงการและประเมินผลการพัฒนาบุคคล
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) สำนักงานคณะกรรมการอัยการ มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการงานของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และการดำเนินคดีร้องขอความเป็นธรรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการอัยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่
1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการและงานของคณะกรรมการอัยการ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบการดำเนินคดีร้องขอความเป็นธรรมตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) สำนักงานอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินงานอำนวยการงานทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
(ข) รับผิดชอบงานจัดองค์กร งานจัดระบบงาน งานอัตรากำลัง งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการและลูกจ้าง งานสวัสดิการ งานการคลัง งานพัสดุ งานเลขานุการของสำนักงานอัยการสูงสุด และงานอื่นที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานอำนวยการ งานตรวจสอบภายใน งานเลขานุการอัยการสูงสุดงานจัดองค์กร งานจัดระบบงาน งานอัตรากำลัง งานจัดทำระเบียบ คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และงานเก็บรักษาคำสั่งทั้งปวงของสำนักงานอัยการสูงสุด
2) ปฏิบัติราชการและประสานราชการ ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
(ข) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการและลูกจ้างและงานสวัสดิการของสำนักงานอัยการสูงสุด เว้นแต่การฝึกอบรม
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) กองกลาง มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานเลขานุการนักบริหาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการข่าว งานสื่อสารของสำนักงานอัยการสูงสุด และงานอื่นที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ง) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานค่าธรรมเนียมความแพ่งและงานพัสดุ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 - 3 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) สำนักงานคดีแพ่ง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่งและศาลจังหวัดมีนบุรี
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแพ่ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแพ่ง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 - 9 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีแพ่งตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 - 4 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่งธนบุรี
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีแพ่งธนบุรีตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) สำนักงานคดีภาษีอากร มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีภาษีอากร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีภาษีอากร
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 - 4 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีภาษีอากรตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) สำนักงานคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับเสพติดให้โทษตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัด เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดียาเสพติด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 - 7 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดียาเสพติดตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(11) สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
(ข) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 - 6 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(12) สำนักงานคดีแรงงาน มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานกลาง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแรงงาน
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีแรงงานตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานกลางสาขา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(13) สำนักงานคดีแรงงานเขต มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีแรงงานเขต มีอำนาจหน้าดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีแรงงานเขต
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีแรงงานเขตตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(14) สำนักงานคดีล้มละลาย มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีล้มละลาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีล้มละลาย
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 - 3 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีล้มละลายตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(15) สำนักงานคดีศาลแขวง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีศาลแขวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีศาลแขวง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 - 8 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีศาลแขวงตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(16) สำนักงานคดีศาลสูง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดในชั้นอุทธรณ์และฎีกา
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีศาลสูง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีศาลสูง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 - 3 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีศาลสูงตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(17) สำนักงานคดีศาลสูงเขต มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่สำนักงานอัยการเขตตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดในชั้นอุทธรณ์และฎีกา
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีศาลสูงเขต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีศาลสูงเขต
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีศาลสูงเขตตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(18) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และทรัพยากรตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 - 5 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(19) สำนักงานคดีอาญา มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา เว้นแต่คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี
(ค) รับผิดชอบงานทั้งปวงในการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในคดีอาญาของศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนย์อำนวยการคดีชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไว้ก่อนเพื่อคุ้มครองเด็กตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแห่งระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการนั้น
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีอาญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีอาญา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 - 10 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีอาญาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานทั้งปวงในการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในคดีอาญาของศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนย์อำนวยการคดีชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไว้ก่อนเพื่อคุ้มครองเด็กตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแห่งระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการนั้น
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ง) สำนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(20) สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้เว้นแต่คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 - 6 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(21) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาธนบุรี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 - 5 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีอาญาธนบุรีตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(22) สำนักงานคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีและการดำเนินการทั้งปวงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด
(ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(ค) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(ง) รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งสำนวนมาให้ดำเนินคดี ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
(จ) รับผิดชอบการดำเนินคดีกับบุคคลผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
(ฉ) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
(ช) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีพิเศษ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 - 5 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีพิเศษตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(23) สำนักงานคดีอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการสูงสุดซึ่งงตามป ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่น และระเบียบว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด เว้นแต่การสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักร
(ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีและการดำเนินการทั้งปวงตามมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีอัยการสูงสุด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1 - 4 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีอัยการสูงสุดตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบการดำเนินคดีและการดำเนินการทั้งปวงตามมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(24) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(ข) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการดังกล่าว
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานแผนงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 - 3 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(25) สำนักงานต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการติดต่อและประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด งานสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษตามกฎหมายในราชอาณาจักร งานให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศทางอาญากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานต่างประเทศ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานต่างประเทศตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานต่างประเทศตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(26) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งการตรวจร่างสัญญาและเอกสารประกวดราคา ทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศแก่หน่วยงานของรัฐ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 - 4 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(27) สำนักงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบงานจัดทำนโยบายและแผน วิเคราะห์เพื่อจัดทำและบริหารงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด งานกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและงานพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีและงานอื่นของพนักงานอัยการ
(ข) งานจัดระบบการสำรวจ การเก็บ การใช้ประโยชน์ข้อมูล และงานศูนย์ข้อมูล
(ค) งานจัดทำและเผยแพร่ตำรา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ งานพิพิธภัณฑ์และงานห้องสมุด
(ง) งานพัฒนากฎหมาย และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานวิชาการ
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานจัดทำนโยบายและแผน วิเคราะห์เพื่อจัดทำและบริหารงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2) งานพัฒนากฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีและงานอื่นของพนักงานอัยการ
2) งานกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานจัดระบบการสำรวจ การเก็บ การใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงาน และงานศูนย์ข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด
2) งานจัดทำและเผยแพร่ตำรา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ งานพิพิธภัณฑ์และงานห้องสมุด
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(28) สำนักงานคดีปกครอง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครอง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 - 5 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(29) สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(30) สำนักงานคดีปกครองสงขลา มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสงขลา
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองสงขลา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองสงขลา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองสงขลาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(31) สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(32) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(33) สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลก
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลกตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(34) สำนักงานคดีปกครองระยอง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองระยอง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองระยอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองระยอง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองระยองตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(35) สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1 - 2 มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(36) สำนักงานอัยการเขต มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานอัยการเขต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการเขต
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการเขตซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูงเขต และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการเขต
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานอัยการเขตตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(37) สำนักงานอัยการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนั้นๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดสาขา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานอัยการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการจังหวัด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(38) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนั้นๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงหรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลแขวง แล้วแต่กรณี ยกเว้นศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(39) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส่วนราชการในสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุดเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมรักษาประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนอย่างแท้จริงและมีความสอดคล้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในกระบวนการยุติธรรม และเนื่องจาก มาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรีกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย ประกอบกับ มาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของอัยการก็ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update