แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2496
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 6 การซื้อ การให้เช่า การให้เช่าซื้อ การโอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการเช่าซื้อ การขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ให้ธนาคารทำได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การซื้อ หรือการขาย ให้กระทำได้โดยวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(2) การให้เช่า ให้กระทำได้ในกรณีอายุสัญญาเช่าไม่เกินสามปี สำหรับการให้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าเกินกว่าสามปีขึ้นไป ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(3) การให้เช่าซื้อ ให้กระทำได้ในกรณีกำหนดเวลาการชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(4) การโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า ให้กระทำได้สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาไม่เกินสามปี สำหรับการโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาเกินกว่าสามปีขึ้นไปให้กระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(5) การโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าซื้อ ให้กระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาเดิม
(6) การจำหน่ายโดยวิธีอื่น ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2518 เพื่อกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถประกอบกิจการได้เพิ่มขึ้น และมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 บัญญัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ประกอบกิจการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update