แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 21/1 ของบัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504


ลำดับ จังหวัด รายชื่อ อัตราค่าเข้าชม (บาท)
สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม
"21/1
สตูล

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล อำเภอเมืองสตูล

10
-
30"
-


ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 22 ของบัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


ลำดับ จังหวัด รายชื่อ อัตราค่าเข้าชม (บาท)
สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม

"22

สุพรรณบุรี

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง


10

10

-

-

30

30"

-

-


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อกำหนดค่าเข้าชมที่จะเรียกเก็บจากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
อนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
     
Update