แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2545
"(4/1) สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2545
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ของข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2545
"(4/1) สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ
(ข) ดำเนินการปกป้องและประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(ค) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(ง) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) พัฒนากลยุทธ์ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และระบบป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ระบบทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ
(ฉ) ประสานงานในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ช) ดำเนินการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ซ) ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้มีการประนอมข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
(ญ) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและระบบอนุญาโตตุลาการขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ฎ) จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและอนุญาโตตุลาการ
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยยกฐานะฝ่ายป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและฝ่ายป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นเป็นสำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update