แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวบงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา สำรวจ วิจัยทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินทรัพยากรและผลผลิตทางชีวภาพ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ทะเลที่มีศักยภาพต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ค) ศึกษา วิจัยและติดตามสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
(ง) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรทั้งสัตว์และพืชทะเล เพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟื้นฟูทะเลไทยและพื้นที่ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์
(ฉ) ประสานงานด้านการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
"(4) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ข) สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งที่ดินชายฝั่งให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
(ค) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(ง) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(จ) ปฏิบัติงนร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 บัญญัติว่า ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
     
Update