แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สำนักพระราชวัง มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
(2) ปฏิบัติงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์
(3) ปฏิบัติงานในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
(5) ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ปูชนียสถานต่างๆ วัดหลวง สุสานหลวง และอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังรวมทั้งพระราชพาหนะ
(6) จัดงาน และปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
(7) จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
(8) จัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในสังกัดตั้งแต่ที่พักอาศัย สโมสรข้าราชบริพาร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพาร
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝึกอบรมบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
(10) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองงานส่วนพระองค์
(5) กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(6) กองมหาดเล็ก
(7) กองวัง
(8) กองพระราชพิธี
(9) กองชาวที่
(10) กองธุรการที่ประทับ
(11) กองบำรุงรักษาราชอุทยาน
(12) กองพระราชพาหนะ
(13) กองแพทย์หลวง
(14) กองศิลปกรรม
(15) สำนักงานพระคลังข้างที่
ข้อ 3 ส่วนราชการสำนักพระราชวัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักพระราชวัง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักพระราชวัง
(ค) จัดทำทะเบียนพระบรมวงศานุวงศ์ ทะเบียนตราตั้งพระราชทาน และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนดำเนินงานเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของแขวงพระบรมมหาราชวังเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการปฏิบัติราชการของสำนักพระราชวัง
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานพระราชทานเลี้ยงในวโรกาสสำคัญ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
(ช) ดำเนินงานห้องสมุดและจดหมายเหตุที่อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักพระราชวัง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักพระราชวัง
(ค) ดำเนินเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักพระราชวัง ตลอดจนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ให้แก่สำนักพระราชวัง
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักพระราชวัง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสำนักพระราชวัง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีของกองทุนต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองงานส่วนพระองค์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย
(ข) ดำเนินการถวายความสะดวกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบโทรศัพท์ และกิจการอื่นใดที่ต้องใช้สาธารณูปโภคในเขตพระราชฐานที่ประทับ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์
(ง) ดำเนินงานจัดทำรายการวิทยุของสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานมหาดเล็ก งานชาวที่ งานห้องเครื่อง งานตำรวจวัง งานพระราชพิธี และงานพระราชพาหนะ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ จัดทำหมายและกำหนดการจัดเตรียมการเสด็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เตรียมการรับรองพระราชอาคันตุกะ ดำเนินงานพระราชกุศล พระราชานุเคราะห์ตามพระราโชบาย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และปฏิบัติงานโครงการในพระองค์
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) กองมหาดเล็ก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ในองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
(ข) ดูแลรักษาและจัดเตรียมเครื่องทรงและฉลองพระองค์ ซึ่งทรงใช้ในงานพระราชพิธีและทรงใช้ประจำวัน
(ค) ประกอบและตั้งเครื่องเสวยประจำวัน ณ พระราชฐานที่ประทับ ประกอบเครื่องเสวยและอาหารตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชทาน
(ง) จัดโต๊ะเสวยในการพระราชทานเลี้ยงพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ
(จ) ดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ประจำโต๊ะเสวย และที่ใช้ในการพระราชทานเลี้ยง
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิธีต่างๆ ที่จัดทางพระราชฐานที่ประทับ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) กองวัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
(ข) จัดตำรวจหลวงนำเสด็จพระราชดำเนินในงานต่างๆ
(ค) รักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานที่ประทับและสถานที่ที่เสด็จ
(ง) รับรองพระราชอาคันตุกะและผู้ที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า
(จ) จัดวิทยากรนำชมและบรรยายแก่แขกของทางราชการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
(ฉ) ประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับทรงนมัสการ ทรงใช้ และใช้ในงานพระราชพิธี พระราชกุศลและงานอื่น เย็บปักถักร้อยสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และใช้ในราชการสำนักพระราชวังประกอบอาหารในการบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสต่างๆ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) กองพระราชพิธี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสิ่งของเครื่องใช้ในการพิธี เครื่องราชสักการะและปฏิบัติในการพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี งานเฝ้า งานเสด็จพระราชดำเนิน และงานเสด็จในโอกาสต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(ข) ออกหมายกำหนดการ หมายรับสั่ง และหนังสือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตาม (ก)
(ค) ร่วมพิจารณากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจและตกแต่งสถานที่ที่จะเสด็จทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องราชภัณฑ์ ราชูปโภค ตลอดจนปูชนียวัตถุต่างๆ อันเป็นของพระมหากษัตริย์
(จ) ปฏิบัติหน้าที่ในการพระศพ และศพที่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศศพ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอมหมาย
(9) กองชาวที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของพระที่นั่ง พระตำหนัก ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างในเขตพระราชฐานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(ข) ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ และจัดตกแต่งต้นไม้ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบโทรศัพท์ในพระบรมมหาราชวัง
(ค) ดูแล บำรุงรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่งตามพระที่นั่ง พระตำหนักตลอดจนอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างในเขตพระราชฐานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(ง) ตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้ประดับสถานที่ต่างๆ ประจำวัน ตลอดจนในงานพระราชทานเลี้ยงและงานอื่นที่จัดขึ้นในเขตพระราชฐาน
(จ) จัดที่พักรับเสด็จและรับรองพระราชอาคันตุกะที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระที่นั่งและอาคารต่างๆ เป็นที่ประทับพักและเป็นที่พักรับรอง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) กองธุรการที่ประทับ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานธุรการทางพระราชฐานที่ประทับ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ สิ่งของที่พระราชทานราษฎร และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ตามพระราชประสงค์ ตลอดจนตรวจสอบใบสำคัญและทำบัญชีค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
(ค) ปฏิบัติงานโครงการส่วนพระองค์และโครงการตามพระราชดำริ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(11) กองบำรุงรักษาราชอุทยาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งราชอุทยานและไม้ประดับภายในอาคาร
(ข) ดำเนินงานสุขาภิบาลของพระที่นั่ง พระตำหนัก ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
(ค) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตรส่วนพระองค์
(ง) ดำเนินงานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(12) กองพระราชพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดูแล บำรุงรักษา และจัดให้พระราชพาหนะ และยานพาหนะ ซึ่งใช้ในราชการของสำนักพระราชวัง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(13) กองแพทย์หลวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ถวายการตรวจรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ ตรวจรักษาข้าราชบริพารและครอบครัวตลอดจนผู้ป่วย ที่มาขอรับการรักษาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมจังหวัดต่างๆ
(ข) จัดแพทย์พยาบาลประจำปฏิบัติหน้าที่ในงานเสด็จพระราชดำเนินซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐาน
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(14) กองศิลปกรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธี เครื่องราชภัณเครื่องราชูปโภค งานประณีตศิลป์ พระตำหนัก และองค์พระที่นั่งต่างๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุต่างๆ อันเป็นของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความดูแลของราชสำนัก
(ข) ดำเนินการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ งานประณีตศิลป์ และงานวิจิตรศิลป์ที่อยู่ในความดูแลของราชสำนักให้คงสภาพ ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และทางศิลปะ รวมทั้งการศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลทางการอนุรักษ์ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี
(ค) จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่งานช่างศิลปะไทยแบบโบราณ ตามแบบงานช่างสิบหมู่เพื่อสร้างบุคลากรทางช่างฝีมือศิลปะไทย
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง ควบคุมการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่ง พระตำหนัก ตลอดจนอาคารสถานที่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
(จ) ดำเนินการติดตั้ง ต่อเติม และตกแต่งอาคารสถานที่ ในเขตพระราชฐานทุกแห่งและที่อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี และงานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ งานรับรองตามพระราชฐานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
(ฉ) ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชพัสดุที่ใช้ในงานพระราขพิธี
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(15) สำนักงานพระคลังข้างที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เฉพาะหมวดเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์
(ข) จัดผลประโยชน์ทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ วัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และมูลนิธิที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) ควบคุมดูแลและบริหารงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น สำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักงานจัดการสวนอัพร พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในสำนักพระราชวัง และระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update