แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 5 การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมตามข้อ 2 การยื่นคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมตามข้อ 3 และการยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมตามข้อ 4 สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานเขตและให้สำนักงานเขตส่งคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการต่อไป สำหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นหรือตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี"
ข้อ 2 การขอจดทะเบียนสมาคม การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมและการขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมซึ่งได้ยื่นไว้ที่กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งคำขอให้นายทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อ 3[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องและเพื่อลดภารกิจในพื้นที่ ตามลำดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ประกอบกับมาตรา 46 (7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยตรง ซึ่งงานทะเบียนสมาคมเป็นภารกิจด้านความมั่นคงภายในและเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณประโยชน์ ดังนั้น สมควรโอนภารกิจดังกล่าวไปเป็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
โภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update