แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498
ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (12) แห่งพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2507 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ประกอบกับมาตรา 46 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
กำหนดให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการอัยการเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรที่จะมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการอัยการ เป็นข้าราชการอัยการชั้น 7 เทียบได้กับตำแหน่งรองอัยการสูงสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของอัยการสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วย สมควรกำหนดให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการอัยการดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการและบังคับบัญชา และโดยที่มาตรา 5 (12) แห่งพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2507 บัญญัติว่า การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนอกจากตำแหน่งตามมาตรา 5 (1) ถึง (11) เป็นพนักงานอัยการให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547
พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
     
Update