แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. ยกเลิก ยกเว้น 2. ยศและเครื่องแบบ ยา 3. ยานัตถุ์ ยาสูบ ยาเสพติด
4. รถยนต์ รวมเกาะภูเก็ต 5. ระบบเงินตราชั่วคราว 6. ระเบียบข้าราชการ
7. ระเบียบรับราชการ 8. รักษาความสะอาด 9. รับราชการทหาร
10. ราชทัณฑ์ รายได้สุขาภิบาล 11. เรือไทย แร่ 12. โรคพิษสุนัขบ้า
13. โรคระบาดสัตว์ 14. โรงงาน 15. โรงรับจำนำ
1.ยกเลิก ยกเว้น Top
1. ยกเลิก การกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน พ.ศ.2547 อ่าน
2. ยกเลิก การกำหนดให้ด่านศุลกากรบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นท่าหรือที่สำหรับนำของเข้า ส่งของออก หรือส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน พ.ศ.2548 ข้อมูล
3. ยกเว้น การเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเเลข 9 พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูล
5. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2548 [ตั้งแต่ 16.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2548 - 24.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2549] ข้อมูล
6. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
7. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 30+000 - กม. 65+325 ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2549 อ่าน
8. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการสำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี หรือจ.ยะลา พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองเอกสารการออกใบแทนประกาศนียบัตร และการออกใบแทน ประกาศนียบัตรสำหรับ คนถือท้าย ให้แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
11. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลและใบสำคัญ สมควรเดินอากาศ ที่ออกให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานเบาพิเศษ พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย พ.ศ.2548 ข้อมูล
2.ยศและเครื่องแบบ ยา ยานัตถุ์ ยาสูบ ยาเสพติด Top
1. ยศและเครื่องแบบ ผู้บังคับบัญชา ฉ.8 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา พ.ศ.2497 ข้อมูล
2. ยา ฉ.13 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
3. ยา ฉ.14 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
4. ยา ฉ.15 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
5. ยา ฉ.16 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
6. ยา ฉ.18 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
7. ยา ฉ.19 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
8. ยา ฉ.20 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
9. ยา ฉ.23 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
10. ยา ฉ.24 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
11. ยา ฉ.27 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
12. ยา ฉ.28 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ยา พ.ศ.2510 ข้อมูล
13. ยานัดถุ์ ฉ.3 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.ยานัดถุ์ พ.ศ.2486 ข้อมูล
14. ยาสูบ ฉ.14 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2499 ข้อมูล
15. ยาสูบ ฉ.17 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ข้อมูล
16. ยาสูบ ฉ.18 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ข้อมูล
17. ยาสูบ ฉ.19 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ข้อมูล
18. ยาสูบ ฉ.20 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ข้อมูล
19. ยาสูบ ฉ.27 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 [กำหนดให้บุหรี่ ซิกาแรตมีอัตราภาษีมูลค่าร้อยละ 79] อ่าน
20. ยาสูบ ฉ.28 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 พ.ศ.2549 อ่าน
21. ยาสูบ ฉ.7 พ.ศ.2485 ออกตามความใน พรบ.ยาสูบ การคลัง ข้อมูล
22. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.1 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
23. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.10 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2522 ข้อมูล
24. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.2 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
25. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.3 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
26. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.4 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
27. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.5 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
28. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.6 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
29. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.7 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ข้อมูล
30. ยาเสพติดให้โทษ ฉ.9 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พ.ศ.2522 ข้อมูล
3.รถยนต์ รวมเกาะภูเก็ต Top
1. รถยนต์ ฉ.3 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ทหารกลาโหม พ.ศ.2476 ข้อมูล
2. รถยนต์ ฉ.1 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
3. รถยนต์ ฉ.10 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
4. รถยนต์ ฉ.14 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
5. รถยนต์ ฉ.15 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
7. รถยนต์ ฉ.17 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2522 ข้อมูล
8. รถยนต์ ฉ.18 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
9. รถยนต์ ฉ.19 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
10. รถยนต์ ฉ.2 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
11. รถยนต์ ฉ.20 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
12. รถยนต์ ฉ.21 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
13. รถยนต์ ฉ.22 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
14. รถยนต์ ฉ.28 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
15. รถยนต์ ฉ.28 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
16. รถยนต์ ฉ.30 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
17. รถยนต์ ฉ.31 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
18. รถยนต์ ฉ.32 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
19. รถยนต์ ฉ.4 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
20. รถยนต์ ฉ.40 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
21. รถยนต์ ฉ.41 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
22. รถยนต์ ฉ.41 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
23. รถยนต์ ฉ.43 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
24. รถยนต์ ฉ.43 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
25. รถยนต์ ฉ.44 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
26. รถยนต์ ฉ.44 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
27. รถยนต์ ฉ.45 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
28. รถยนต์ ฉ.46 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
29. รถยนต์ ฉ.47 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
30. รถยนต์ ฉ.48 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
31. รถยนต์ ฉ.9 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
32. รถยนต์ ฉ.9 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ข้อมูล
33. รถยนต์ บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 ข้อมูล
34. รถยนต์ฉ 42 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
35. รถยนตร์ ฉ.39 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.รถยนตร์ พ.ศ.2473 อ่าน
36. รวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.2548 อ่าน
4.ระบบเงินตราชั่วคราว ระเบียบข้าราชการ Top
1. ระบบเงินตราชั่วคราว ฉ.4 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.ระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ.2489 ข้อมูล
2. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.12 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
3. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.14 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
4. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.19 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
5. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.22 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
6. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.25 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
7. ระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉ.9 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พ.ศ.2521 ข้อมูล
8. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.12 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ข้อมูล
9. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.5 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ข้อมูล
10. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.6 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ข้อมูล
11. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.7 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ข้อมูล
12. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.8 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พ.ศ.2521 ข้อมูล
13. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตำรวจ ฉ.8 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตำรวจ พ.ศ.2521 ข้อมูล
14. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.10 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2501 ข้อมูล
15. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.13 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
16. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.15 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
17. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.16 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
18. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.17 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
19. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.18 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
20. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.19 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
21. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.22 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
22. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.4 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
23. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.5 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2497 ข้อมูล
24. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.5 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
25. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.6 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
26. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.7 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
27. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉ.9 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พ.ศ.2521 ข้อมูล
28. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ฉ.11 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ว่าด้วยโรค ข้อมูล
29. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.11 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
30. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.13 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
31. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.14 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521.. อ่าน
32. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.15 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521.. อ่าน
33. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.3 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
34. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.5 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
35. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฉ.7 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ข้อมูล
36. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉ.11 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.ระเบีฉ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2522 ข้อมูล
37. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยพ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 ข้อมูล
5.ระเบียบรับราชการ รักษาความสะอาด รับราชการทหาร Top
1. ระเบียบรับราชการทหาร ฉ.69 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ระเบียบรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
2. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ ฉ.2 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ พ.ศ.2535 ข้อมูล
3. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ พ.ศ.2535 ข้อมูล
4. รับราชการทหาร ฉ.6 พ.ศ.2479 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร กลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
5. รับราชการทหาร ฉ.9 พ.ศ.2479 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร กลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
6. รับราชการทหาร ฉ.65 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร ข้อมูล
7. รับราชการทหาร ฉ.7 พ.ศ.2479 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร กลาโหมและกระทรวงมหาดไ ทย ข้อมูล
8. รับราชการทหาร ฉ.14 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2479 ข้อมูล
9. รับราชการทหาร ฉ.17 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
10. รับราชการทหาร ฉ.18 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
11. รับราชการทหาร ฉ.57 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
12. รับราชการทหาร ฉ.61 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
13. รับราชการทหาร ฉ.64 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อมูล
14. รับราชการทหาร ฉ.73 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2498 ข้อมูล
6.ราชทัณฑ์ รายได้สุขาภิบาล เรือไทย แร่ โรคพิษสุนัขบ้า Top
1. ราชทัณฑ์ ฉ.12 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 อ่าน
2. ราชทัณฑ์ ฉ.12 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 อ่าน
3. รายได้สุขาภิบาล ฉ.2 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.รายได้สุขาภิบาล พ.ศ.2498 ข้อมูล
4. เรือไทย ฉ.6 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พ.ศ.2507 ข้อมูล
5. เรือไทย ฉ.7 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เรือไทย พ.ศ.2481 ข้อมูล
6. แร่ ฉ.27 พ.ศ.2517 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 อ่าน
7. แร่ ฉ.40 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
8. แร่ ฉ.41 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
9. แร่ ฉ.42 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
10. แร่ ฉ.43 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
11. แร่ ฉ.44 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
12. แร่ ฉ.45 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
13. แร่ ฉ.47 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
14. แร่ ฉ.48 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
15. แร่ ฉ.49 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
16. แร่ ฉ.51 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
17. แร่ ฉ.55 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
18. แร่ ฉ.56 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2499 ข้อมูล
19. แร่ ฉ.65 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
20. แร่ ฉ.66 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
21. แร่ ฉ.67 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
22. แร่ ฉ.68 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
23. แร่ ฉ.69 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
24. แร่ ฉ.7 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
25. แร่ ฉ.71 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
26. แร่ ฉ.73 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
27. แร่ ฉ.75 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
28. แร่ ฉ.78 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 ข้อมูล
29. แร่ ฉ.79 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.แร่ พ.ศ.2510 อ่าน
30. โรคพิษสุนัขบ้า ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ข้อมูล
31. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ข้อมูล
7.โรคระบาดสัตว์ โรงงาน โรงรับจำนำ Top
1. โรคระบาดสัตว์ ฉ.17 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
2. โรคระบาดสัตว์ ฉ.18 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2499 ข้อมูล
3. โรคระบาดสัตว์ ฉ.19 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
4. โรคระบาดสัตว์ ฉ.20 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
5. โรคระบาดสัตว์ ฉ.26 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
6. โรคระบาดสัตว์ ฉ.28 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
7. โรคระบาดสัตว์ ฉ.30 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
8. โรคระบาดสัตว์ ฉ.31 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
9. โรคระบาดสัตว์ ฉ.32 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
10. โรคระบาดสัตว์ ฉ.33 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
11. โรคระบาดสัตว์ ฉ.34 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
12. โรคระบาดสัตว์ ฉ.36 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
13. โรคระบาดสัตว์ ฉ.37 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
14. โรคระบาดสัตว์ ฉ.38 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
15. โรคระบาดสัตว์ ฉ.39 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ข้อมูล
16. โรงงาน ฉ.10 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2539 ข้อมูล
17. โรงงาน ฉ.11 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
18. โรงงาน ฉ.14 พ.ศ.2544 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
19. โรงงาน ฉ.15 พ.ศ.2544 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
20. โรงงาน ฉ.17 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ศ.2549 อ่าน
21. โรงงาน ฉ.18 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ศ.2549 ข้อมูล
22. โรงงาน ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
23. โรงงาน ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
24. โรงงาน ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
25. โรงงาน ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
26. โรงงาน ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
27. โรงงาน ฉ.7 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
28. โรงงาน ฉ.8 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
29. โรงงาน พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 อ่าน
30. โรงรับจำนำ ฉ.4 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ข้อมูล
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update