แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด
พ.ศ. 2542
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542
"ข้อ 7/1 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรกสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องละ 500 บาท"
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 1/1) ของข้อ 16 (4) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542
"1/1) สำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องละ 500 บาท"
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 1/1) ของข้อ 16 (4) (ข) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542
"1/1) สำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าว ฉบับละ 500 บาท"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้เครื่องวัดความชื้นข้าวเป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบและการให้คำรับรองการตรวจสอบความเที่ยง และการออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องวัดความชื้นข้าว และโดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update