แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ยกเลิกการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 144ตรี แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
ข้อ 2 ให้รถยนต์บรรทุกที่มีลักษณะเป็นรถตู้ และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกินสิบคน ที่ได้รับอนุมัติรหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) และแบบแชสซีส์ (Chassis Model) ไว้แล้วก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ยังคงเป็นสิ่งที่นำมาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนได้ โดยต้องยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 3[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการกำหนดให้รถยนต์บรรทุกที่มีลักษณะเป็นรถตู้รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกินสิบคน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่มีเฉพาะแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าเป็นสิ่งที่นำไปดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update