แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. วัตถุที่ออกฤิทธิ์ต่อจิตประสาท 2. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ 3. ว่าด้วยการกำหนด
4. ว่าด้วยการเก็บรักษา 5. ว่าด้วยการขออนุญาต 6. ว่าด้วยการคุ้มครอง
7. ว่าด้วยการโฆษณา 8. ว่าด้วยการงดเว้น 9. ว่าด้วยการจัดการศึกษา
10. ว่าดัวยการจัดสวัสดิการ 11. ว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวง 12. ว่าด้วยการดำรง ว่าด้วยการถือหุ้น
13. ว่าด้วยการทำธุรกรรม 14. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 15. ว่าด้วยการแบ่งระดับ
16. ว่าด้วยการประกอบกิจการ 17. ว่าด้วยการยกเลิก ว่าด้วยการยกเว้น 18. ว่าด้วยการรับฝาก
19. ว่าด้วยการรับรอง 20. ว่าด้วยการก่อสร้าง 21. ว่าด้วยการสั่งพัก
22. ว่าด้วยการอนุญาต 23. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ 24. ว่าด้วยข้อกำหนด
25. ว่าด้วยคณะกรรมการ 26. ว่าด้วยค่าตอบแทน 27. ว่าด้วยคุณสมบัติ ว่าด้วยระบบ
28. ว่าด้วยโรคระบาด ว่าด้วยสิทธิ 29. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 30. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
31. วิชาการเกษตร 32. วิทยุกระจายเสียง 33. วิทยุคมนาคม
34. วิธีเครื่องแบบ 35. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ 36. วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง
1.วัตถุที่ออกฤิทธิ์ต่อจิตประสาท ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ว่าด้วยการกำหนด Top
1. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฉ.18 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ข้อมูล
2. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฉ.22 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ข้อมูล
3. วัตถุมีพิษ ฉ.2 พ.ศ.2512 ออกตามความใน พรบ.วัตถุมีพิษ พ.ศ.2510 อ่าน
4. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
5. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
6. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยการกำหนด คดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ข้อมูล
8. ว่าด้วยการกำหนด ผลิตภัณฑ์ซีดีและอุปกรณ์ของเครื่องจักร พ.ศ.2548 อ่าน
9. ว่าด้วยการกำหนด ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ.2546 อ่าน
10. ว่าด้วยการกำหนด ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดให้โทษ.. อ่าน
2.ว่าด้วยการเก็บรักษา ว่าด้วยการขออนุญาต ว่าด้วยการคุ้มครอง ว่าด้วยการโฆษณา Top
1. ว่าด้วยการเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิง ฉ.6 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2474
อ่าน
2. ว่าด้วยการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ.2549 อ่าน
3. ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยการโฆษณา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน.. อ่าน
6. ว่าด้วยการงดเว้น ไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.2547 อ่าน
3.ว่าด้วยการงดเว้น ว่าด้วยการจัดการศึกษา ว่าดัวยการจัดสวัสดิการ Top
1. ว่าด้วยการงดเว้น ไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการจัดการศึกษา เฉพาะทาง พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 อ่าน
4. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 อ่าน
4.ว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวง ว่าด้วยการดำรง ว่าด้วยการถือหุ้น Top
1. ว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวง และรายได้อื่นๆ จากการผลิตปิโตรเลียม.. อ่าน
2. ว่าด้วยการดำรง กองทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการดำรง เงินกองทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 อ่าน
4. ว่าด้วยการดำรง เงินกองทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยการถือหุ้น ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
5.ว่าด้วยการทำธุรกรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการแบ่งระดับ Top
1. ว่าด้วยการทำธุรกรรม ทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549 อ่าน
2. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการแบ่งระดับ และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 อ่าน
4. ว่าด้วยการแบ่งระดับ และประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 อ่าน
6.ว่าด้วยการประกอบกิจการ ว่าด้วยการยกเลิก ว่าด้วยการยกเว้น Top
1. ว่าด้วยการประกอบกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการประกอบกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการยกเลิก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางยกระดับอุตราภิมุข ข้อมูล
4. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมแก่โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.ยะลา พ.ศ. 2548 ข้อมูล
5. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี แก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
6. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี แก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
7. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547 อ่าน
8. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
9. ว่าด้วยการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
7.ว่าด้วยการรับฝาก ว่าด้วยการรับรอง ว่าด้วยการก่อสร้าง ว่าด้วยการสั่งพัก ว่าด้วยการอนุญาต Top
1. ว่าด้วยการรับฝากเงิน ประเภทสลากออมสินพิเศษ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการรับรอง โรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2546 อ่าน
3. ว่าด้วยการสร้าง และการจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. ข้อมูล
4. ว่าด้วยการสั่งพัก ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข้อมูล
5. ว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยการอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์.. อ่าน
8.ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ว่าด้วยข้อกำหนด ว่าด้วยคณะกรรมการ ว่าด้วยค่าตอบแทน Top
1. ว่าด้วยกุล่มภารกิจ ฉ.5 พ.ศ.2548 อ่าน
2. ว่าด้วยข้อกำหนด เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ.2548
อ่าน
3. ว่าด้วยข้อกำหนด ในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2549 อ่าน
4. ว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 อ่าน
5. ว่าด้วยค่าตอบแทน ของอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2546 อ่าน
9.ว่าด้วยคุณสมบัติ ว่าด้วยระบบ ว่าด้วยโรคระบาด ว่าด้วยสิทธิ Top
1. ว่าด้วยคุณสมบัติ ของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2546 อ่าน
2. ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 อ่าน
3. ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 อ่าน
4. ว่าด้วยโรคระบาด สัตว์เพิ่มเติม พ.ศ.2547 ข้อมูล
5. ว่าด้วยสิทธิ ของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 อ่าน
10.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม Top
1. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การให้อนุปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 อ่าน
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การให้อนุปริญญาสำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา.. อ่าน
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ.2549
อ่าน
5. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
7. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547
อ่าน
8. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2546 อ่าน
9. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบ.. อ่าน
10. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2547 อ่าน
11.วิชาการเกษตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุคมนาคม Top
1. วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2548 อ่าน
2. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉ.11 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ.2498
ข้อมูล
3. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉ.12 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ.2498
ข้อมูล
4. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉ.15 พ.ศ.2544 ออกตามความใน พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ.2498
ข้อมูล
5. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉ.2 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ.2498
ข้อมูล
6. วิทยุคมนาคม ฉ.17 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2494 ข้อมูล
7. วิทยุคมนาคม ฉ.18 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
8. วิทยุคมนาคม ฉ.19 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
9. วิทยุคมนาคม ฉ.21 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
10. วิทยุคมนาคม ฉ.22 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
11. วิทยุคมนาคม ฉ.23 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
12. วิทยุคมนาคม ฉ.24 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
13. วิทยุคมนาคม ฉ.25 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
14. วิทยุคมนาคม ฉ.27 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
15. วิทยุคมนาคม ฉ.28 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ข้อมูล
12.วิธีเครื่องแบบ วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง Top
1. วิธีเครื่องแบบทหาร ฉ.4 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิธีเครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ข้อมูล
2. วิธีเครื่องแบบทหาร พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.วิธีเครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.78 ข้อมูล
3. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ฉ.2 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามป.อาญา
พ.ศ.2522
ข้อมูล
4. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉ.12 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ข้อมูล


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update