กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการอัยการ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 ประกอบกับ มาตรา 46 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของ ก.อ. ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้มีตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
่่่

 ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น  เทียบกับตำแหน่ง

 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครอง
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองสงขลา
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช
 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต

 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี
 อัยการพิเศษฝ่ายคดี

:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ โดยจัดตั้งสำนักงานคดีศาลสูงเขต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาซึ่งมีปริมาณคดีเพิ่มขึ้นจัดตั้งสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งสำนักงานคดีปกครองและสำนักงานคดีปกครองภูมิภาค เพื่อดำเนินคดีปกครองตามที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมอบอำนาจให้พนักงานอัยการฟ้องคดีหรือดำเนินคดีปกครองแทน และจัดตั้งสำนักงานคดีแรงงานเขต เพื่อดำเนินคดีแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค และได้มีการกำหนดให้ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการและการบังคับบัญชา และเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการดังกล่าวกับตำแหน่งข้าราชการอัยการตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 และโดยที่ มาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังกล่าวกับตำแหน่งข้าราชการอัยการให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update