แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521
ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น กับตำแหน่งข้าราชการอัยการ
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 ประกอบกับมาตรา 46 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของ ก.อ. ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้มีตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการอัยการตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบกับตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการอัยการ

รองอัยการสูงสุด*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรที่จะมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการอัยการ เป็นข้าราชการอัยการชั้น 7 เทียบได้กับตำแหน่งรองอัยการสูงสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของอัยการสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วย และได้มีการกำหนดให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการอัยการดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการและการบังคับบัญชา และเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการดังกล่าว กับตำแหน่งข้าราชการอัยการตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 และโดยที่มาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังกล่าวกับตำแหน่งข้าราชการอัยการให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547
พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
     
Update