แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. ศาลแรงงาน ศุลกากร 2. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 3. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
4. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 5. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 6. ส่งเสริมการลงทุน
7. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 8. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชน 9. สถานพยาบาล สถาบันอุดมศีกษา
10. สวนป่า สหกรณ์ 11. สัญชาติ 12. สาธารณสุข
13. สิทธิบัตร 14. สุรา 15. สุสานและฌาปนสถาน
1.ศาลแรงงาน ศุลกากร Top
1. ศาลแรงงาน พ.ศ.2547.. อ่าน
2. ศุลกากร ฉ.100 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
3. ศุลกากร ฉ.102 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2469 ข้อมูล
4. ศุลกากร ฉ.103 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
5. ศุลกากร ฉ.11 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
6. ศุลกากร ฉ.116 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
7. ศุลกากร ฉ.117 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
8. ศุลกากร ฉ.128 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
9. ศุลกากร ฉ.129 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
10. ศุลกากร ฉ.130 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
11. ศุลกากร ฉ.131 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
12. ศุลกากร ฉ.132 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2496 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร ข้อมูล
13. ศุลกากร ฉ.133 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2496 กำหนดให้สนามบินน่านเป็นสนามบินศุลกากร ข้อมูล
14. ศุลกากร ฉ.134 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 กำหนดเพิ่มเติมให้ด่านศุลกากรเชียงคาน จ.เลย เป็นที่สำหรับส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือ ของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท ข้อมูล
15. ศุลกากร ฉ.136 พ.ศ.2545 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
16. ศุลกากร ฉ.138 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 อ่าน
17. ศุลกากร ฉ.139 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 อ่าน
18. ศุลกากร ฉ.142 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 อ่าน
19. ศุลกากร ฉ.143 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 อ่าน
20. ศุลกากร ฉ.144 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469.. ข้อมูล
21. ศุลกากร ฉ.145 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469.. อ่าน
22. ศุลกากร ฉ.35 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
23. ศุลกากร ฉ.4 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
24. ศุลกากร ฉ.6 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
25. ศุลกากร ฉ.74 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
26. ศุลกากร ฉ.75 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
27. ศุลกากร ฉ.76 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
28. ศุลกากร ฉ.80 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
29. ศุลกากร ฉ.82 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
30. ศุลกากร ฉ.83 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
31. ศุลกากร ฉ.84 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
32. ศุลกากร ฉ.85 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
33. ศุลกากร ฉ.86 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
34. ศุลกากร ฉ.89 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
35. ศุลกากร ฉ.90 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พ.ศ.2469 ข้อมูล
36. ศุลกากร ฉ.91 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ข้อมูล
37. ศุลกากร ฉ.94 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
38. ศุลกากร ฉ.95 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
39. ศุลกากร ฉ.96 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2469 ข้อมูล
40. ศุลกากร ฉ.97 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
41. ศุลกากร ฉ.99 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ข้อมูล
42. ศุลกากร ฉ.101 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2469 ข้อมูล
43. ศุลกากร ฉ.110 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2469 ข้อมูล
2.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ส่งเสริมการฝึกอาชีพ Top
1. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉ.1 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ข้อมูล
2. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉ.11 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ข้อมูล
3. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉ.13 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ข้อมูล
4. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉ.2 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ข้อมูล
5. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉ.3 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ข้อมูล
6. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ฉ.8 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 ข้อมูล
7. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ฉ.9 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 ข้อมูล
8. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 ข้อมูล
9. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 ข้อมูล
10. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 ข้อมูล
3.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมกิจการฮัจย์ Top
1. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ฉ.2 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ข้อมูล
2. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ฉ.3 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ข้อมูล
3. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ฉ.6 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ข้อมูล
4. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ฉ.1 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2503 ข้อมูล
5. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ฉ.2 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 ข้อมูล
6. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ฉ.2 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 ข้อมูล
7. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 ข้อมูล
4.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สถานพยาบาล สถาบันอุดมศีกษา สวนป่า สหกรณ์ Top
1. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2521
ข้อมูล
2. สถานพยาบาลพ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
3. สถานพยาบาลสัตว์ออกตามความใน พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ข้อมูล
4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉ.10 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ข้อมูล
5. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉ.12 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ข้อมูล
6. สวนป่า พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 ข้อมูล
7. สหกรณ์ ฉ.3 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 ข้อมูล
8. สหกรณ์ พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 อ่าน
5.สัญชาติ สาธารณสุข สิทธิบัตร สุรา สุสานและฌาปนสถาน Top
1. สัญชาติ ฉ.4 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2495 ข้อมูล
2. สาธารณสุข ออกตามความใน พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2484 อ่าน
3. สิทธิบัตร ฉ.11 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
4. สิทธิบัตร ฉ.12 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
5. สิทธิบัตร ฉ.13 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
6. สิทธิบัตร ฉ.14 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
7. สิทธิบัตร ฉ.15 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
8. สิทธิบัตร ฉ.16 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
9. สิทธิบัตร ฉ.17 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
10. สิทธิบัตร ฉ.18 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
11. สิทธิบัตร ฉ.19 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
12. สิทธิบัตร ฉ.2 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
13. สิทธิบัตร พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อมูล
14. สุรา ฉ.102 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2493 ข้อมูล
15. สุรา ฉ.103 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
16. สุรา ฉ.104 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
17. สุรา ฉ.105 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
18. สุรา ฉ.106 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
19. สุรา ฉ.107 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
20. สุรา ฉ.110 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2493 ข้อมูล
21. สุรา ฉ.111 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2493 ข้อมูล
22. สุรา ฉ.112 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
23. สุรา ฉ.114 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
24. สุรา ฉ.115 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
25. สุรา ฉ.116 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
26. สุรา ฉ.117 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
27. สุรา ฉ.119 พ.ศ.2544 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
28. สุรา ฉ.121 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
29. สุรา ฉ.122 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
30. สุรา ฉ.28 พ.ศ.2500 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
31. สุรา ฉ.35 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
32. สุรา ฉ.75 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2593 ข้อมูล
33. สุรา ฉ.79 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
34. สุรา ฉ.80 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
35. สุรา ฉ.81 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พ.ศ.2493 ข้อมูล
36. สุรา ฉ.82 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พ.ศ.2493 ข้อมูล
37. สุรา ฉ.84 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493 ข้อมูล
38. สุรา ฉ.85 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.สุรา ข้อมูล
39. สุสานและฌาปนสถาน ฉ.2 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update