กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 กระทรวงการต่างประเทศ มีกลุ่มภารกิจดังนี้
(ก) กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี
1. กรมยุโรป
2. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
3. กรมเอเชียตะวันออก
4. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
(ข) กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. กรมวิเทศสหการ
2. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3. กรมองค์การระหว่างประเทศ
4. กรมอาเซียน
(ค) กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ
1. กรมการกงสุล
2. กรมพิธีการทูต
3. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
4. กรมสารนิเทศ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 กระทรวงแรงงาน มีกลุ่มภารกิจดังนี้
(ก) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. กรมการจัดหางาน
(ข) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน
1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. สำนักงานประกันสังคม"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 22 ให้กลุ่มภารกิจของส่วนราชการตามหมวด 1 ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี เว้นแต่กลุ่มภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกทางหนึ่งด้วย"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 28 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 28 อำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป ให้ยังคงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง แต่ก่อนดำเนินการให้ปลัดกระทรวงหารือกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจก่อน
การใช้อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป ให้กระทำได้เมื่อหารือกับปลัดกระทรวงแล้ว
ในกรณีที่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการ จะตกลงร่วมกันให้อำนาจหน้าที่บางประการของปลัดกระทรวงที่โอนไปเป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจตาม มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงต่อไปก็ได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีเช่นนั้นให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวยังคงเป็นของปลัดกระทรวงต่อไป"
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน ข้อ 29 และ ข้อ 30 หมวด 6 การรักษาราชการแทน ข้อ 31 และหมวด 7 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ข้อ 32 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
"หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน
" ข้อ 29 ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถ้าเป็นราชการหรือภารกิจของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจใด จะมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้นปฏิบัติราชการแทนก็ได้
" ข้อ 30 หัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งได้รับมอบอำนาจตาม ข้อ 29 อาจมอบอำนาจต่อให้อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้
"หมวด 6 การรักษาราชการแทน
" ข้อ 31 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า หรืออธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
"หมวด 7 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
" ข้อ 32 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตาม มาตรา 44 และ 45 แห่ง พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถ้ากฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 45 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง
(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update