กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎกระทรวง ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 12 วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 237 และ มาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"อนุกรรมการ" หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ข้อ 2 ให้ประธานอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราครั้งละหนึ่งพันสองร้อยบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ในกรณีที่อนุกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในการประชุมครั้งใดให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งนั้น ในอัตราเดียวกับที่ประธานอนุกรรมการได้รับ
ข้อ 3 ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2
ข้อ 4 ค่าตอบแทนตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมและให้ได้รับเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง ของการประชุมของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 12 วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 บัญญัติให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update