กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 237 และ มาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเสียสละ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(8) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ข้อ 2 บุคคลตาม ข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
(2) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update