กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 50 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎทบวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าจากระบบสี่แต้มระดับคะแนน ให้ได้รับอนุปริญญา
ระบบสี่แต้มระดับคะแนน หมายถึง ระบบการให้คะแนนตามระบบหน่วยกิต โดยให้การประเมินผลการสอบของผู้สอบไล่ในแต่ละลักษณะวิชากำหนดเป็นตัวอักษรระดับคะแนน และให้อักษรระดับคะแนนแต่ละตัวในแต่ละลักษณะวิชามีแต้มระดับคะแนนประจำกำกับไว้ตามลำดับ ต่ำสุดคือศูนย์ สูงสุดคือสี่
การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้คำนวณโดยการนำแต้มประจำอักษรระดับคะแนนที่สอบผ่านครั้งสุดท้าย ของแต่ละรายวิชาจากการประเมินผลการสอบของผู้สอบไล่คูณกับจำนวนหน่วยกิตของลักษณะวิชาที่ทำแต้มระดับคะแนนนั้นได้ แล้วนำผลคูณของทุกลักษณะวิชามารวมกันและนำไปหารด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยกิตของทุกลักษณะวิชาตลอดหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ได้คือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้ที่สอบไล่นั้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากการกำหนดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาผู้ที่จะได้รับอนุปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าของการคิดค่าระดับคะแนนในระบบสี่แต้มซึ่งคำนวณ โดยการนำแต้มระดับคะแนนประจำตัวอักษรในระบบดังกล่าว จากผลการสอบของผู้สอบไล่ทุกตัวอักษรรวมทั้งแต้มระดับคะแนนประจำตัวอักษรที่ต่ำสุดคือศูนย์มาคิดคำนวณด้วยนั้น เป็นการไม่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองและไม่สอดคล้องกับหลักการใน พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update