กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 47 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "ค.ป.ภ." ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 2 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 4 ให้ ค.ป.ภ. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
(3) เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
(5) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ข้อ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้พิจารณาจาก
(1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
(ก) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
(ข) การเรียนการสอน
(ค) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
(ง) การวิจัย
(จ) การบริการทางวิชาการแก่สังคม
(ฉ) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ช) การบริหารและการจัดการ
(ซ) การเงินและงบประมาณ
(ฌ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาตนเองที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากำหนด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพที่กำหนดไว้
(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ข้อ 7 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
(1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาระดับต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของสถานศึกษา เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
(3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่เห็นสมควร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 47 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update