กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 97 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"โรงเรียนสอนขับรถ" หมายความว่า สถานที่ที่จัดการให้การศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะใช้ชื่อโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ก็ตาม
"หนังสือรับรอง" หมายความว่า หนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางบกรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่
ข้อ 4 โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสือรับรองต้องมี
(1) หลักสูตรการสอนตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(2) สถานที่สอนและฝึกหัดขับรถตามหลักสูตรการสอนที่ดำเนินการ โดยมีลักษณะอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(3) ผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(4) การจัดการเรียนการสอนตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 5 หลักสูตรการสอนของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกจะรับรองตามกฎกระทรวงนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
(2) หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
(3) หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
(4) หลักสูตรการสอนขับรถอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด มาตรฐานหลักสูตรการสอนแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสือรับรองจะจัดให้มีหลักสูตรการสอนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ได้
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถในโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 7 ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือภาพถ่ายบัตรสำคัญอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ของโรงเรียนสอนขับรถ
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสอนขับรถ และแบบแปลนแผนผังอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ตลอดจนสนามฝึกหัดขับรถ
(5) หลักสูตรการสอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดให้การศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการวัดผลตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(6) ระเบียบการหรือข้อกำหนดของโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ จำนวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา วิธีการรับผู้เข้าศึกษา อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 
  ข้อ 8 ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(2) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(3) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(4) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอสองรอยตรา (ถ้ามี)
(5) เอกสารประกอบตาม ข้อ 7 (3) (4) (5) และ (6)
ข้อ 9 ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(2) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(3) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(4) เอกสารประกอบตาม ข้อ 7 (3) (4) (5) และ (6)
ข้อ 10 ผู้ขอรับหนังสือรับรองจะต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกหนังสือรับรองหรือถูกระงับใช้หนังสือรับรองตาม ข้อ 17
ข้อ 11 เมื่อได้รับคำขอหนังสือรับรองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด หากคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับให้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หนังสือรับรองให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และให้ใช้แบบหนังสือรับรองท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 12 ผู้ได้รับหนังสือรับรองจะต้องดำเนินกิจการด้วยตนเอง
ข้อ 13 ก่อนเปิดดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องวางหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาและยังไม่จบหลักสูตรสามารถเข้ารับการศึกษาอบรม และฝึกหัดขับรถได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการยกเลิกหนังสือรับรองตาม ข้อ 17 หรือโรงเรียนสอนขับรถเลิกดำเนินการ หรือลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตาม ข้อ 18
หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งจะเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระเงินต้นก็ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำพันธบัตรดังกล่าวมาวางเป็นหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนั้น ให้แก่กรมการขนส่งทางบกด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ไม่วางหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งก่อนเปิดดำเนินการให้ถือว่าสละสิทธิการได้รับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักทรัพย์และการเบิกจ่ายหลักทรัพย์ให้เป็นไป ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 14 ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกนำหลักทรัพย์ตาม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่ยังไม่จบหลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่องนั้น หากหลักทรัพย์ที่ใช้จ่ายไปแล้วเหลือจำนวนเท่าใด ให้กรมการขนส่งทางบกคืนให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรองแต่ถ้าใช้จ่ายไปแล้วไม่เพียงพอ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรับผิดชอบจ่ายส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มนั้นให้ครบถ้วน
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง สนามฝึกหัดขับรถ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 16 ผู้ได้รับหนังสือรับรองจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือผู้ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายเข้าตรวจสอบการศึกษา อบรม และฝึกหัดการทดสอบ และการวัดผล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 17 เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจตักเตือน ระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกหนังสือรับรองนั้นได้ตามสมควรแก่กรณี
การตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว หรือการยกเลิกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 18 ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยประการใดๆ และประสงค์จะเลิกดำเนินการ หรือประสงค์จะลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้ยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอรับความเห็นชอบ หรือการรับรอง แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะเลิกดำเนินการหรือลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง หรือการลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 19 ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถตาม ข้อ 18 หรือเมื่อครบอายุตามหนังสือรับรองและไม่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองตาม ข้อ 20 ให้กรมการขนส่งทางบกคืนหลักทรัพย์ตาม ข้อ 13 ให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง พร้อมผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหนังสือรับรองหรือใบแทน ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบหนังสือรับรองเดิมให้ใหม่ แต่ให้ระบุรายละเอียดรายการต่ออายุไว้ทางด้านหน้าตอนล่างของหนังสือรับรองด้วย
ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองที่ชำรุดนั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าว
ในการออกใบแทนหนังสือรับรอง ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบหนังสือรับรองเดิมแต่ให้ระบุ "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ 22 บรรดาหนังสือรับรองตาม กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2524 ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้ใช้ได้ต่อไปอีกสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 23 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถที่จะทำการสอนและฝึกหัดขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกไว้ยังไม่เหมาะสม สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองโรงเรียนสอนขับรถเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update