กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 วรรคสามและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ก) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต
1. กรมประมง
2. กรมปศุสัตว์
3. กรมวิชาการเกษตร"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ก) กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กรมทรัพยากรธรณี
3. กรมป่าไม้
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โอนไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 เสียใหม่ เพื่อให้การกำหนดภารกิจสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update