แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 21 กระทรวงอุตสาหกรรม มีกลุ่มภารกิจดังนี้
(ก) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(ข) กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ค) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยการจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว สมควรกำหนดกลุ่มภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update