แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลาห้าปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (มอก. 14001 หรือ ISO 14001) หรือมาตรฐานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) จากหน่วยรับรองที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานหรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การยอมรับ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และก่อนถึงวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีนับแต่ปีที่ได้รับการรับรอง
ข้อ 2 เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน ให้สิทธิการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นอันระงับไปนับแต่วันที่มีการเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามข้อ 1 แสดงเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีของทุกปี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (มอก.14001 หรือ ISO 14001) หรือมาตรฐานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) จากหน่วยรับรองที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานหรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การยอมรับ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานพัฒนากิจการโรงงานเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547
พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
     
Update