แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"สลากออมสินพิเศษ" หมายความว่า หนังสือตราสารที่ธนาคารออมสินออกให้แก่ผู้ฝากโดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าหนังสือตราสารนั้นมีเลขหมายถูกเลขสลากจ่ายคืน ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ และเมื่อหนังสือตราสารนั้นครบกำหนดอายุธนาคารออมสินจะจ่ายเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ฝาก
"ผู้ฝาก" หมายความว่า บุคคลที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโดยวิธีการซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินนำออกจำหน่าย หรือโดยได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ และได้ยึดถือครอบครองสลากออมสินพิเศษที่ระบุให้ใช้เงินแก่ผู้มีชื่อในสลากนั้นหรือแก่ผู้ถือสลากนั้น
"เงินต้น" หมายความว่า จำนวนเงินที่ผู้ฝากได้ฝากไว้ตามราคาสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินออกให้
ข้อ 3 ให้ธนาคารออมสินรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษได้ โดยในการรับฝากเงินดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
ในการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารออมสินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษได้ตามอัตราที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ข้อ 4 ชนิดของสลากออมสินพิเศษมีสองชนิด ดังนี้
(1) สลากออมสินพิเศษที่ระบุให้ใช้เงินแก่ผู้มีชื่อในสลากออมสินพิเศษ
(2) สลากออมสินพิเศษที่ระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ
ข้อ 5 การออกสลากออมสินพิเศษตามข้อ 4 นั้น ให้ออกจำหน่ายเป็นงวด สลากออมสินพิเศษในงวดใดจะมีลักษณะ ราคา จำนวน เลขหมาย กำหนดอายุ วันที่รับฝากและวันที่มีสิทธิถอนครบอายุและวันเริ่มมีสิทธิถอนสลากจ่ายคืน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และเงื่อนไขอื่นใด ให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
ข้อ 6 บุคคลที่จะฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ ได้แก่
(1) บุคคลที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป โดยฝากคนเดียวหรือเข้าชื่อร่วมกันไม่เกินสามคน
(2) นิติบุคคล
ข้อ 7 ห้ามมิให้บุคคลใดฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษในนามของตนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ข้อ 8 ผู้ฝากมีสิทธิ
(1) ถอนเงินถูกเลขสลากจ่ายคืนเมื่อสลากออมสินพิเศษฉบับใดถูกเลขสลากจ่ายคืน และให้ถือว่าสลากออมสินพิเศษฉบับนั้นคงมีอายุต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดอายุของสลากออมสินพิเศษฉบับนั้น หรือถอนเงินคืนเมื่อสลากออมสินพิเศษยังไม่ครบกำหนดอายุ และให้ถือว่าสลากออมสินพิเศษที่ถอนเงินคืนนั้นสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ถอนเงินคืน
(2) ถอนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย (ถ้ามี) คืนเมื่อสลากออมสินพิเศษครบกำหนดอายุ
(3) ถอนเงินคืนตามอัตราที่ธนาคารออมสินกำหนดเมื่อสลากออมสินพิเศษยังไม่ครบกำหนดอายุ และให้ถือว่าสลากออมสินพิเศษที่ถอนเงินคืนนั้นสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ถอนเงินคืน
(4) ขอกู้เงินจากธนาคารออมสินโดยใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน ไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วน
(5) โอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินพิเศษให้แก่บุคคลอื่น โดยสลากออมสินพิเศษตามข้อ 4 (1) ให้ผู้ฝากลงลายมือชื่อของผู้ฝากในสลากออมสินพิเศษ และแจ้งการโอนให้ธนาคารออมสินทราบก่อนโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับสลากออมสินพิเศษตามข้อ 4 (2) ให้ผู้ฝากโอนโดยการผ่านการส่งมอบสลากออมสินพิเศษ
(6) ขอให้ธนาคารออมสินออกใบแทนให้เมื่อสลากออมสินพิเศษฉบับใดชำรุดหรือสูญหาย โดยปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารออมสินกำหนด
(7) สอบถามพนักงานหรือตัวแทน ณ สำนักงานแห่งใหญ่ สาขา หรือตัวแทน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขอฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ แต่ไม่ได้รับสลากออมสินพิเศษ หรือวันที่ขอถอนเงินคืนแต่ไม่ได้รับเงิน หรือวันที่ขอให้ออกใบแทนสลากออมสินพิเศษ แต่ไม่ได้รับใบแทนสลากออมสินพิเศษ
ข้อ 9 การออกเลขสลากจ่ายคืน ให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
ข้อ 10 สลากออมสินพิเศษฉบับใดออกให้โดยฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงนี้ และโดยเป็นความผิดของผู้ฝากเอง แม้สลากออมสินพิเศษนั้นจะถูกเลขสลากจ่ายคืน ก็จะไม่ได้รับเงินถูกสลากจ่ายคืนแต่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมีอำนาจสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากได้เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าเงินต้น
ข้อ 11 เมื่อผู้ฝากตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคำขอรับมรดก โดยจะขอรับเป็นเงินสดหรือขอรับโอนกรรมสิทธิ์สลากออมสินพิเศษก็ได้
ข้อ 12 ให้ธนาคารออมสินหักค่ารักษาบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้ ตามอัตราที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของธนาคารออมสิน
(1) หักจากเงินถอนคืนอันได้แก่เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากมีสิทธิจะได้รับ เมื่อสลากออมสินพิเศษครบกำหนดอายุและผู้ฝากไม่มาขอรับเงินถอนคืน ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษนั้นครบกำหนดอายุ
(2) หักจากเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน เมื่อสลากออมสินพิเศษถูกเลขสลากจ่ายคืนและผู้ฝากไม่มาขอรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษนั้นครบกำหนดอายุ
ข้อ 13 ข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิใดๆ ของผู้ฝากหรือทายาทของผู้ฝากที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ 14 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมสินพิเศษ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ 15 ให้นำกฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 เฉพาะส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับแก่การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษโดยอนุโลม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการรับฝากเงินประเภทดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ธนาคารออมสินและก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ฝากเงินที่จะหันมาฝากเงินประเภทนี้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
     
Update